Refundacja NFZ i PFRON

peruki nfz

Refundacja zakupu peruki przez NFZ

 
Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem peruka jest środkiem wspomagającym leczenie (pomocniczym) i Narodowy Fundusz Zdrowia przewiduje ich refundacje. Dotyczy to zarówno peruk wykonanych z włosa naturalnego, jak i syntetycznego. Kod peruki z włosów syntetycznych oraz naturalnych to -P.093.

Uzyskanie zlecenia na perukę medyczną możliwe jest raz na rok. Termin liczony jest od dnia wystawienia zlecenia przez lekarza. NFZ refunduje zakup peruki zgodnie z ustalonymi limitami. Limit ceny dla peruki z włókien syntetycznych oraz naturalnych wynosi 250 zł. NFZ refunduje 100% tej kwoty. Peruki w cenie 250zł wydawane są BEZPŁATNIE, w ramach umowy z NFZ. Jeżeli cena peruki jest wyższa niż 250zł – cena limitu, pacjent dopłaca różnicę.

Przykładowo:

Cena peruki: 400 zł
Limit: 250 zł
Dopłata: 400 – 250 = 150 zł

Jak uzyskać refundację?

Od dnia 4 marca 2014r wzór zlecenia stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia nr 90/2013/SSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zlecenie na perukę można uzyskać raz na rok, licząc od dnia wystawienie przez lekarza.

Aby zakupić perukę z refundacją konieczne jest wystawienie odpowiedniego wniosku o zwrot poniesionych kosztów na zakup peruki czy też systemu uzupełnień. Kwota maksymalna nie może przekraczać górnego limitu obowiązującego w konkretnym roku – obecnie jest to 250 zł. Wystawić taki wniosek może lekarz, który specjalizuje się w jednej z wymienionych poniżej dziedzin:

 • onkologia kliniczna,
 • radioterapia onkologiczna,
 • hematologia,
 • onkologia i hematologia dziecięca,
 • dermatologia oraz wenerologia,
 • ginekologia onkologiczna,
 • chirurgia ogólna,
 • chirurgia onkologiczna,
 • chirurgia dziecięca.

Wystawienie tego rodzaju wniosku może mieć miejsce, w sytuacji, gdy u pacjenta stwierdzona zostanie choroba nowotworowa bądź uwarunkowania genetyczne, które mogą wywoływać łysienie, uszkodzenie ogólnej struktury włosów, czy też ich nadmierne przerzedzanie się. Taki wniosek mogą również otrzymać pacjenci oddziałów onkologicznych po przejściu chemioterapii.

Po wypełnieniu zlecenia przez odpowiedniego lekarza należy potwierdzić je w oddziale NFZ. Następnie można udać się do sklepu z perukami, aby wybrać i odebrać perukę. Nasza firma współpracuje ze wszystkimi oddziałami NFZ.

 

WAŻNY KOMUNIKAT!

 
W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, Centrala NFZ informuje, że możliwe jest wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady.

 • Pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma od wystawiającego zlecenie informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (telefonicznie, email, SMS).
 • W sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem e-ZWM, wymagane jest potwierdzenia zlecenia w OW NFZ.
 • Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax).
 • Pacjent, po pozytywnym zweryfikowaniu zlecenia otrzyma od OW NFZ informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (np. telefonicznie lub poprzez e-mail).
 • Realizacja zlecenia w sklepie z perukami odbywa się po podaniu numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta, a w przypadku osób bez numeru PESEL daty urodzenia – bez wydruku papierowego.
 • Pacjent podpisuje jedynie dokument potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego.
 • W przypadku dostarczenia wyrobu medycznego za pośrednictwem firmy kurierskiej, dopuszczalne jest niepotwierdzenie odbioru przez pacjenta (potwierdzenia dostawy dokonuje osoba dostarczająca przesyłkę, a apteka lub sklep zachowuje dokument potwierdzający dostawę).

Jak elektronicznie zrealizować zlecenie na perukę w sklepie i skorzystać z refundacji NFZ w czasie epidemii wirusa CONVID-19?

1. Dostajesz od lekarza zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne

(obecnie można jest otrzymać również drogą elektroniczną /pocztą email lub drogą telefoniczną przez telefon) w formie:

 • Elektronicznej

  wtedy otrzymujesz wygenerowany w e-ZWM numer zlecenia drogą elektroniczną (sms, e-mail, telefon)

 • Papierowej

  wtedy udajesz się do wojewódzkiego oddziału NFZ i potwierdzasz zlecenie osobiście (obecnie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax).

2. Kontaktujesz się z naszym sklepem telefonicznie lub poprzez wysłanie e-maila podając numer zlecenia i swój numer PESEL

Telefon: 516 146 693
E-mail: sklep@perukikrakow.pl

3. Nasz personel sprawdza dane i rozpoczyna realizację wniosku NFZ

4. Ustalacie model i kolor peruki, jaką chcesz kupić, a także dane do wysyłki i wybraną metodę płatności: przelew lub pobranie (wtedy płacisz kurierowi przy odbiorze przesyłki).

5. Czekasz na paczkę.

6. Niezależnie od wybranej formy płatności zapłacisz kwotę pomniejszoną o wartość zlecenia – 250 ZŁ

 
 

Od 01 stycznia 2020 roku UWAGA NOWE ZASADY!

 
Od tego roku nastąpiła kluczowa zmiana – wprowadzono system elektronicznej weryfikacji i realizacji zleceń NFZ.

CO ZMIENIŁO SIĘ DLA PACJENTA?

Pacjenci nie muszą już potwierdzać zleceń w NFZ, mogą bezpośrednio udać się do naszego salonu. Oczywiście jak każda zmiana i wdrożenie systemu wymaga tzw. okresu przejściowego, dlatego prosimy o uważne przeczytanie poniższej informacji:
 
Zlecenia na peruki, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały na dotychczasowych zasadach:
1) wystawione,
2) wystawione i potwierdzone
– są odpowiednio potwierdzane i realizowane na dotychczasowych zasadach (po otrzymaniu od lekarza najpierw potwierdzane w NFZ), jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

O sposobie wystawienia i realizacji zleceń po 1 stycznia 2020 r. decyduje pacjent.

 
Zgodnie komunikatem Ministerstwa Zdrowia z 11 grudnia 2019 r. Fundusz Zdrowia będzie honorował zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. zarówno na starych i nowych wzorach.

A. Zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na NOWYM WZORZE określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (Dz. U. poz. 1555):
– zlecenie wystawione przez lekarza i potwierdzone przez NFZ w elektronicznym systemie eZWM – NIE WYMAGA wizyty w oddziale NFZ i zostanie zrealizowane w naszym salonie,
– zlecenie wystawione przez lekarza i NIE potwierdzone przez NFZ w elektronicznym systemie eZWM – WYMAGA wizyty w oddziale NFZ celem potwierdzenia. Dopiero potwierdzone zlecenie będzie realizowane w naszym salonie.

B. Zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na STARYM WZORZE określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (Dz. U. poz. 1678):

– zlecenie MUSI być potwierdzone w oddziale NFZ. Zlecenie takie zostaje zarejestrowane w elektronicznym systemie eZWM. Do zlecenia dołączona zostaje cz. II zlecenia (zgodnie z nowym wzorem) oraz nadany zostaje numer zlecenia. Z takim zleceniem można udać sie do naszego salonu, gdzie zostanie zrealizowane.
 

Powyższe zasady obowiązują do końca marca 2020 r. Od 1 kwietnia 2020 r. wystawianie, realizacja i rozliczanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie z wykorzystaniem nowych wzorów zleceń zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Zlecenia wystawione do 31 grudnia 2019 r. na starym wzorze są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Zwrot części kosztów z funduszy PFRON

Osoby, które mają problemy zdrowotne związane przede wszystkim z intensywnym wypadaniem i przerzedzaniem się włosów, jak również pacjenci oddziałów onkologicznych mają możliwość dodatkowo ubiegania się o zwrócenie części kosztów zakupu peruki ze środków PFRON. W tym wypadku jednak również konieczne jest w pierwszej kolejności pozyskanie odpowiedniego wniosku od lekarza, który później musi zostać pozytywnie zweryfikowany przez NFZ.

Aby mieć możliwość ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie z PFRON konieczne jest spełnienie określonego kryterium dochodowego, oraz przedstawienie dokumentu, który będzie potwierdzeniem że choroba została zdiagnozowana lub uzyskano odpowiedni stopień niepełnosprawności.

W kwestii osiąganych zarobków, to o środki wspomagające leczenie możemy wnioskować, jeżeli dochód, który podzielimy przez ilość osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w kwartale, który poprzedza ten, w którym składamy wniosek nie przekracza 50% wynagrodzenia dla członków wspólnych gospodarstw domowych oraz 65% dla osób, które żyją samotnie.

Jeśli spełniamy warunki dochodowe oraz zgromadzimy komplet niezbędnych dokumentów, możemy dokonać złożenia wniosku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub też jednostce zbliżonej profilowo, która zajmuje się zarządzaniem oraz przyznawaniem środków pochodzących z funduszy PFRON. Powinna to być placówka znajdująca się bezpośrednio w naszym miejscu zamieszkania lub w jego sąsiedztwie.

Jaką sumę procentowo zwrotu można uzyskać na środki wspomagające leczenie?

Nawet do 100% wkładu własnego, jeśli nie dojdzie do przekroczenia limitu, który określają przepisy prawa. Możliwe jest również uzyskanie do 150% tegoż limitu, gdy ponieśliśmy wyższe koszty zakupu środków wspomagających leczenie.

Zdarzają się sytuacje, gdy nie ma możliwości przyznania refundacji. Ma to miejsce, jeśli w ostatnich trzech latach korzystaliśmy ze środków PFRON, jak również w sytuacji, gdy mamy określone zaległości względem funduszu PFRON. Jeśli nie będzie możliwe uzyskanie refundacji, to pacjent musi samodzielnie pokryć koszty zakupu odpowiednich środków wspomagających leczenie, wymienić wybrane produkty na tańsze lub starać się o wsparcie z organizacji pozarządowych lub stowarzyszeń non-profit.

Kryteria, zasady oraz limity finansowe, które dotyczą refundacji z funduszy PFRON regulowane są rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które obowiązuje od 25 czerwca 2002 roku.

Podane powyżej informacje mają charakter informacyjny, a wszelkie zasady, kryteria i limity w PFRON mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Szczegółowe wymogi znajdują się na stronie: pfron.org.pl

SPRAWDŹ OFERTĘ ZAKUPU PERUK NA RATY