Refundacja NFZ i PFRON

peruki nfz

Refundacja zakupu peruki przez NFZ

 
Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem peruka jest środkiem wspomagającym leczenie (pomocniczym) i Narodowy Fundusz Zdrowia przewiduje ich refundacje. Dotyczy to zarówno peruk wykonanych z włosa naturalnego, jak i syntetycznego. Kod peruki z włosów syntetycznych oraz naturalnych dla dorosłych to – Z.02.01.00, a dla dzieci Z.02.01.01.

Uzyskanie zlecenia na perukę medyczną możliwe jest raz na rok. Termin liczony jest od dnia wystawienia zlecenia przez lekarza. NFZ refunduje zakup peruki zgodnie z ustalonymi limitami. Limit ceny dla peruki z włókien syntetycznych oraz naturalnych wynosi 350 zł. NFZ refunduje dorosłym 90% a dzieciom 100% tej kwoty. Peruki w cenie 350 zł wydawane są dorosłym po wpłaceniu 10% tej kwoty a dzieciom BEZPŁATNIE, w ramach umowy z NFZ. Jeżeli cena peruki jest wyższa niż 350 zł – cena limitu, pacjent dopłaca różnicę.

Przykładowo:

Cena peruki: 600 zł
Limit dla dorosłego (90% z 350 zł): 315 zł
Dopłata: 600 zł – 315 zł = 285 zł

Jak uzyskać refundację?

Od dnia 4 marca 2014r wzór zlecenia stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia nr 90/2013/SSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zlecenie na perukę można uzyskać raz na rok, licząc od dnia wystawienie przez lekarza.

Aby zakupić perukę z refundacją konieczne jest wystawienie odpowiedniego wniosku o zwrot poniesionych kosztów na zakup peruki czy też systemu uzupełnień. Kwota maksymalna nie może przekraczać górnego limitu obowiązującego w konkretnym roku – obecnie jest to 250 zł. Wystawić taki wniosek może lekarz, który specjalizuje się w jednej z wymienionych poniżej dziedzin:

  • onkologia kliniczna,
  • radioterapia onkologiczna,
  • hematologia,
  • onkologia i hematologia dziecięca,
  • dermatologia oraz wenerologia,
  • ginekologia onkologiczna,
  • chirurgia ogólna,
  • chirurgia onkologiczna,
  • chirurgia dziecięca.

Wystawienie tego rodzaju wniosku może mieć miejsce, w sytuacji, gdy u pacjenta stwierdzona zostanie choroba nowotworowa bądź uwarunkowania genetyczne, które mogą wywoływać łysienie, uszkodzenie ogólnej struktury włosów, czy też ich nadmierne przerzedzanie się. Taki wniosek mogą również otrzymać pacjenci oddziałów onkologicznych po przejściu chemioterapii.

A. Zlecenia są wystawiane po 1 stycznia 2020 r. na WZORZE określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (Dz. U. poz. 1555).
B. Zlecenie wystawione przez lekarza i potwierdzone przez NFZ w elektronicznym systemie eZWM (poprzez nadanie unikalnego numeru identyfikacyjnego, 13 cyfrowego np. 0-21-123456789-1) – NIE WYMAGA wizyty w oddziale NFZ i zostanie zrealizowane w naszym salonie,
C. Zlecenie wystawione przez lekarza i NIE potwierdzone przez NFZ w elektronicznym systemie eZWM – WYMAGA wizyty w oddziale NFZ celem potwierdzenia.
D. Zlecenie MUSI być potwierdzone w oddziale NFZ. Zlecenie takie zostaje zarejestrowane w elektronicznym systemie eZWM. Dopiero potwierdzone zlecenie będzie realizowane w naszym salonie.

Zlecenie składa się z IV części:

I część WYSTAWIENIE ZLECENIA: część wystawiona jest przez lekarza (1-2 strona)
II część WERYFIKACJA ZLECENIA: część wystawiona zostaje przez NFZ (3 strona) – wraz z unikalnym numerem identyfikacyjnym oraz kodem kreskowym – w przypadku, gdy numer ten nie został automatycznie nadany wcześniej podczas wystawiania zlecenia przez lekarza. Z takim zleceniem można udać się do naszego salonu, gdzie zostanie zrealizowane.
III,IV część REALIZACJA ZLECENIA U ŚWIADCZENIODAWCY ta część wniosku zostaje wystawiona w miejscu, w którym dokonujemy zakupu (4-5 strona).
Współpracujemy ze wszystkimi oddziałami NFZ.
 

JEŚLI BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 

 

Zwrot części kosztów z funduszy PFRON

Osoby, które mają problemy zdrowotne związane przede wszystkim z intensywnym wypadaniem i przerzedzaniem się włosów, jak również pacjenci oddziałów onkologicznych mają możliwość dodatkowo ubiegania się o zwrócenie części kosztów zakupu peruki ze środków PFRON. W tym wypadku jednak również konieczne jest w pierwszej kolejności pozyskanie odpowiedniego wniosku od lekarza, który później musi zostać pozytywnie zweryfikowany przez NFZ.

Aby mieć możliwość ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie z PFRON konieczne jest spełnienie określonego kryterium dochodowego, oraz przedstawienie dokumentu, który będzie potwierdzeniem że choroba została zdiagnozowana lub uzyskano odpowiedni stopień niepełnosprawności.

W kwestii osiąganych zarobków, to o środki wspomagające leczenie możemy wnioskować, jeżeli dochód, który podzielimy przez ilość osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w kwartale, który poprzedza ten, w którym składamy wniosek nie przekracza 50% wynagrodzenia dla członków wspólnych gospodarstw domowych oraz 65% dla osób, które żyją samotnie.

Jeśli spełniamy warunki dochodowe oraz zgromadzimy komplet niezbędnych dokumentów, możemy dokonać złożenia wniosku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub też jednostce zbliżonej profilowo, która zajmuje się zarządzaniem oraz przyznawaniem środków pochodzących z funduszy PFRON. Powinna to być placówka znajdująca się bezpośrednio w naszym miejscu zamieszkania lub w jego sąsiedztwie.

Jaką sumę procentowo zwrotu można uzyskać na środki wspomagające leczenie?

Nawet do 100% wkładu własnego, jeśli nie dojdzie do przekroczenia limitu, który określają przepisy prawa. Możliwe jest również uzyskanie do 150% tegoż limitu, gdy ponieśliśmy wyższe koszty zakupu środków wspomagających leczenie.

Zdarzają się sytuacje, gdy nie ma możliwości przyznania refundacji. Ma to miejsce, jeśli w ostatnich trzech latach korzystaliśmy ze środków PFRON, jak również w sytuacji, gdy mamy określone zaległości względem funduszu PFRON. Jeśli nie będzie możliwe uzyskanie refundacji, to pacjent musi samodzielnie pokryć koszty zakupu odpowiednich środków wspomagających leczenie, wymienić wybrane produkty na tańsze lub starać się o wsparcie z organizacji pozarządowych lub stowarzyszeń non-profit.

Kryteria, zasady oraz limity finansowe, które dotyczą refundacji z funduszy PFRON regulowane są rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które obowiązuje od 25 czerwca 2002 roku.

Podane powyżej informacje mają charakter informacyjny, a wszelkie zasady, kryteria i limity w PFRON mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Szczegółowe wymogi znajdują się na stronie: pfron.org.pl

SPRAWDŹ OFERTĘ ZAKUPU PERUK NA RATY